توجه: در سیستم جدید نیازی به اختصاص امتیاز به سایت ها نیست و امتیازات از امتیاز کل کاربر کسر می شوند !

محبوب گر گوگل
افزایش بازدید سایت و لایک های شما